Wat doet de Oudervereniging (OV)?

De taken van de OV omvatten meer dan het verlenen van hand- en spandiensten aan het team. De hoofdtaken van de OV zijn:

— ondersteunen van het onderwijsteam bij het organiseren, voorbereiden en realiseren van     diverse activiteiten tijdens het schooljaar;
— adviseren van de MR, het team en de directie over zaken die de ouders en de leerlingen     aangaan;
— informeren en raadplegen van de ouders.

Ondersteunen bij activiteiten

De OV ondersteunt het onderwijsteam bij diverse activiteiten tijdens het schoolseizoen. Dit kan zijn:

— in de vorm van geld of andere middelen (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een     budget per groep voor aanschaf van extra onderwijsmateriaal, het doneren van audio-/visuele     middelen (TV, video, camera) ter ondersteuning van het onderwijs, het beschikbaar stellen     van geld voor de aanschaf van binnen- en buiten- speelmateriaal) of
— door deel te nemen in organisatiecommissies.


Vooral dit laatste wordt veel gedaan door de leden van de OV. Voor elke activiteit wordt een commissie samengesteld met teamleden en OV-leden. Voor Balans is afgesproken dat het team de verantwoordelijkheid heeft voor de organisatie en uitvoering van de activiteiten en dat de OV ondersteunt. Tevens wordt voor elk jaar een activiteitenkalender opgesteld. Hierin staan alle vooraf bekende activiteiten, zoals sinterklaasfeest, kerstfeest, kinderboekenweek, afscheid groep 8, enz. Naast deze, voor elk jaar redelijk vaste, activiteiten worden er tijdens het schooljaar nog verschillende extra activiteiten georganiseerd. Soms is dit voor de hele school (zoals de viering van een lustrum), maar soms ook voor een enkele groep (zoals: een bezoek aan de kinderboerderij)

Adviseren van MR, team en directie

Een OV heeft de taak om, als vertegenwoordiging van de ouders van de leerlingen op school, te waken over het welzijn van de leerlingen.
Dit kan onder andere betrekking hebben op:

— de (verkeers)veiligheid in en om school;
— de hygiëne in de school;
— de kwaliteit van de huisvesting.

De OV heeft in dergelijke zaken géén beslissingsbevoegdheid. Deze ligt bij dit soort onderwerpen bij de MR. Toch kan de OV een belangrijke rol spelen door de belangen van de ouders te behartigen en de MR hierin te adviseren. In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO, 1992) is vastgelegd dat de OV het recht heeft om de MR te adviseren. Om te weten óf en zo ja waarover advies uitgebracht kan worden, is het van belang dat de OV weet wat in de MR besproken wordt. Op Balans hebben de MR en de OV afgesproken, dat altijd een afgevaardigde van de OV deelneemt aan (delen van) de MR vergaderingen.

Informeren en raadplegen van ouders

Aangezien de OV de ouders vertegenwoordigt is het natuurlijk van belang dat de OV de ouders ook informeert en zonodig raadpleegt.
Het informeren gebeurt veelal door stukjes te plaatsen in –de Veldpost–. Ook zal de OV de ouders op de hoogte houden van zaken op de website. Daarnaast wordt jaarlijks een begroting en een jaarrekening opgesteld en gepubliceerd. Dit om de ouders te informeren over wat met de beschikbaar gestelde gelden (waaronder de vrijwillige ouderbijdrage) is gedaan.