Taakomschrijving

U kunt hier de taakomschrijving lezen voor de volgende functies:
   Oudervereniginglid >>
   Penningmeester Oudervereniging >>
   Secretaris Oudervereniging >>
   Voorzitter Oudervereniging >>

Wie kunnen er lid worden van de Oudervereniging (OV)?
Omdat de OV geen wettelijke status heeft, is hierover niets bij wet geregeld. Wel is er een eigen reglement opgesteld, waarin o.a. is omschreven wie er lid kunnen worden.
Voor alle ouders en verzorgers van leerlingen die op school zijn toegelaten, geldt dat men door het betalen van de ouderbijdrage automatisch lid wordt van de oudervereniging. Een ouder/verzorger kan zich dan opgeven om lid te worden van de OV.
Ook worden de ouders/verzorgers altijd uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering.
De OV kan afspreken dat er uit ieder gezin maar één ouder lid is van de OV of MR. Als een ouder geen kinderen meer heeft op school, dan kan die ouder officieel geen lid meer zijn van de OV.

Waarom lid worden?
In de OV zijn de ouders van leerlingen vertegenwoordigd die zich betrokken voelen met de school. Een OV-lid levert een positieve bijdrage aan de gang van zaken op school. De betrokkenheid bij de school, het meedoen met en meedenken over diverse activiteiten, meer contact met andere ouders en het team; dit alles draagt mee aan een fijne schooltijd voor de kinderen.
Een OV zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat doet een OV?
In eerste instantie is de OV er om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest e.d. Het meedenken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school is geen taak van de OV; wel wordt er feedback gegeven aan de medezeggenschapsraad over onderwerpen die vooral voor ouders belangrijk zijn. De OV heeft andersom ook recht op informatie om zijn functie zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De OV heeft verder een adviserende functie naar de school (gevraagd of ongevraagd).Er wordt 6 keer per schooljaar vergaderd in de avonduren; hier zijn – in principe – alle OV-leden bij aanwezig, 1 teamlid en 1 directielid.
Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken. Er zijn diverse commissies verdeeld over het schooljaar, variërend van grote activiteiten zoals Sint en Kerst tot het schenken van koffie op de ouderavonden. De taken voor het nieuwe schooljaar worden in principe tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar verdeeld.
Voor elke commissie bestaan er draaiboeken die tot richtlijn dienen en elk jaar weer aangevuld worden. Ook wordt er elk jaar een lijst met hulpouders gemaakt zodat zij zich aan het begin van het schooljaar op kunnen geven om te helpen bij de diverse activiteiten.

Taken OV-lid
– Elk lid verbindt zich aan de OV voor een periode van 4 jaar.
   Beindiging voor die tijd is alleen mogelijk indien de reden dringend genoeg is (kind van school,
   ziekte, andere baan o.i.d.) maar gaat altijd in overleg.
– Flexibiliteit is een must; het kan voorkomen dat je voor een ander OV-lid moet invallen,
   of vergaderingen/activiteiten die verzet worden etc.
– Elk lid moet bereid zijn tijd in de OV te steken; lid zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
– Een goede samenwerking met andere OV-leden en het team staat voorop,
   voorbereiding en evalueren is heel belangrijk. Een plezierige samenwerking geeft veel voldoening!
– Elk lid maakt deel uit van enkele commissies gedurende het schooljaar; het betreft meestal
   2 grote commissies (bijv. Sint en Pasen), 2 middelgrote (bijv. de avondvierdaagse) en
   2 of kleine commissies ( bijv. koffieschenken op een ouderavond).
– 6 keer per schooljaar wordt er vergaderd; altijd in de avonduren, van 19.30 tot
   ongeveer 21.30 uur. Data voor het nieuwe schooljaar worden gepland tijdens de laatste
   vergadering van het lopende jaar – in ieder geval ruim van te voren.
– Inhoudelijk verschillen activiteiten van elkaar: soms gaat het om inkopen doen en uitdelen,
   soms om versieren van de school, avond- of weekend activiteit (ouderavond of musical gr. 8),
   het aanspreken en regelen van hulpouders, opruimen, inspelen op spontane acties
   (schaatsdag, kroningsfeest), stukje informatie schrijven voor de Veldpost etc.

Let wel: de tijd die een lid in de OV steekt is niet altijd hetzelfde: voor een OV-vergadering ben je 6 avonden per jaar ongeveer 2 uur kwijt, maar een grote commissie vergt meer; zowel tijdens schooltijd (uitdelen, assisteren) als na school (vergaderingen met team) en soms in de avonduren (versieravonden etc.). Natuurlijk geldt: hoe groter de commissie, des te meer OV leden.

Onderstaand schema als voorbeeld:
Groot : Sint 20 uur
  Pasen 16 uur
Middelgroot: Sportweek 12 uur
  Voorjaarsfeest 10 uur
Klein: Ouderavond 3 uur
  Dag v.d. Leerkracht 4 uur+
    65 uur
  Vergaderingen 15 uur+
    80 uur