Wat doet een Medezeggenschapsraad?

De MR praat over alles wat de school aangaat. Belangrijke besluiten, die het schoolbestuur wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Andersom kan de MR elk standpunt, dat zij heeft, kenbaar maken aan het bestuur. Dit kan de MR gevraagd en ongevraagd doen. Het bestuur heeft vervolgens de plicht om op deze voorstellen te reageren binnen drie maanden.


De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Dit ligt wettelijk vast in twee vormen van recht, dat de MR heeft:
– Het adviesrecht;
– Wat doet een MR?
– Het instemrecht.


Adviesrecht wil zeggen, dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Zo'n advies hoeft niet zondermeer overgenomen te worden door het bestuur. Voor een aantal besluiten, die onder het adviesrecht vallen, geldt dat de MR wel instemmingsrecht heeft over de gevolgen van beslissingen, die het bestuur neemt (zeker als dit tegen het advies van de MR in zou gaan!).

Instemmingsrecht wil zeggen, dat besluiten waarop dit recht van toepassing is, door het bestuur niet genomen kunnen worden zonder instemming van de MR.
Stemt de MR niet in met het voorstel dan kan het bestuur twee dingen doen. In de eerste plaats kan het bestuur het besluit zo wijzigen dat de MR er wel mee kan instemmen. In de tweede plaats kan het bestuur het geschil voorleggen aan een geschillencommissie.


De MR kan alleen goed van deze rechten gebruikmaken als zij tijdig, voldoende en juiste informatie ontvangt. Ook dit is wettelijk geregeld via de Informatieplicht van het bestuur ten opzichte van de MR. Minimaal eenmaal per jaar moet het bestuur de MR informeren over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de beleidsvoornemens voor het komende jaar. Dit informeren moet tijdig gebeuren, opdat de MR voldoende tijd heeft om zich te beraden, advies in te winnen en te overleggen.