Waarom heeft Balans een Medezeggenschapsraad?

Heel eenvoudig: omdat dit wettelijk verplicht is. De Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) schrijft voor, dat elke school een MR heeft. Maar meer nog omdat wij als school en ouders dat willen. Wij willen ouders en leerkrachten een platform bieden om tezamen bij te dragen aan een goed gedragen beleid voor de Balans.

Dit in tegenstelling tot een Ouderraad (OR).
Een MR houdt zich vooral bezig met de belangen van de school als geheel. Een oudervereniging (en met name de OR als bestuur van deze oudervereniging) houdt zich voornamelijk bezig met de belangen van de ouders en de kinderen.