Welke rechten heeft de MR?

Onderverdeeld in Instemmingsrecht en Adviesrecht komt het in grote lijnen op het volgende neer:

De MR heeft instemmingsrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school
    (bijvoorbeeld van traditioneel naar Daltononderwijs);

— Vaststelling of wijziging van het schoolplan, het leerplan en het zorgplan
    Onderwerpen hierin zijn onder meer: toelatingseisen, leerstof, duur van de opleiding;

— Vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders;

— Vaststelling of wijziging van het schoolreglement en de schoolgids;

— Vaststelling of wijziging op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;

De MR heeft Adviesrecht voor de volgende soorten van beslissingen (niet uitputtend):

Verandering van de grondslag van de school (bijv. van katholiek naar openbaar);

— Bestemming van de middelen, die de school van de overheid of anderen;
    (met uitzondering van de vrijwillige ouderbijdrage. Hiervoor is de OR verantwoordelijk);

— Inkrimping, beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden op de school;

— Fusie met een andere school;

— Beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding;

— Beleid ten aanzien van de toelating en verwijdering van leerlingen;

— Regeling van de vakantie;

— Nieuwbouw of grote verbouwing van de school;

— Beleid ten aanzien van het onderhoud van de school.


De twee geledingen in de MR hebben één gemeenschappelijk doel: het optimaal functioneren van de school. Verreweg de meeste bevoegdheden worden dan ook door de MR als geheel uitgeoefend. Maar soms wordt een besluit genomen dat voor de ene geleding zwaarder telt dan voor de andere. In dat geval heeft de één instemmingsrecht en de ander adviesrecht. Als een besluit meer betrekking heeft op het personeel, geldt over het algemeen dat de personeelsgeleding van de MR meer rechten heeft dan de oudergeleding. Andersom geldt dat de oudergeleding over het algemeen meer rechten heeft bij besluiten, die vooral betrekking hebben op de leerlingen.