Groep 4c Raketles

SAM 2662 SAM 2661 SAM 2646 SAM 2650
SAM 2659 SAM 2665 SAM 2648 SAM 2649
SAM 2664 SAM 2668 SAM 2669 SAM 2657
SAM 2658 SAM 2670 SAM 2684 SAM 2656
SAM 2671 SAM 2672 SAM 2675 SAM 2678
SAM 2681 SAM 2686